Κυριακή 2 Απριλίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου Διστόμου.Α.Α. την 05.04.2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 5η Απριλίου 2023 ημέρα  της  εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:00,στο Πνευματικό Κέντρο Διστόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει,

β) της υπ΄αριθμ.375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ ( Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου)

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας - Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία  

2. Λήψη απόφασης για την Παράταση Προθεσμίας κατασκευής του έργου ¨ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ¨ - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

3. Έγκριση απόφασης Δημάρχου (Α.Δ. 98) για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού και ρίψη άλατος λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης - Εισηγητής : Δήμαρχος

4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,4 MW της «NIATA AIOLOS MAE» στην θέση  ΣΩΡΟΣ ΙΙ του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας -  Εισηγητής : Δήμαρχος

5. Λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα ¨ Επιμερισμός σε μία ή περισσότερες Κοινότητες του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί για το έτος 2020, καθώς και σταθμοί Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ή βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2010 εώς και 2019, κατ΄εφαρμογή της περ. I) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν.3468/2006(ΦΕΚ Α΄129), της παρ.8 του άρ,67 του ν.4964/2022(ΓΦΕΚ Α΄150) και της υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29-5-2019 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2172) , όπως ισχύουν - Εισηγητής : Οικονομική Υπηρεσία

6. Λήψη απόφασης περί την διάθεση κοινόχρηστων χώρων για χρήση στην Δ.Ε. Αράχοβας - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία 

Δεν υπάρχουν σχόλια: