Τρίτη 2 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ. Α.Α ΣΤΙΣ 05.04.2024

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 5η Απριλίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:30, με μεικτή διαδικασία (στο Πνευματικό Κέντρο Διστόμου και μέσω τηλεδιάσκεψης ) σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει,

β) της υπ΄αριθμ.375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ ( Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου) και

γ) του αρ.78 του ν.4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση Ισολογισμού 2019 – Εισηγητής : κ. Συκάς, Ορκωτός Λογιστής

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βασιλική Ζώη Φανουράκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: