Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ.Α.Α. ΣΤΙΣ 19.06.2024

Σας προσκαλούμε την 19η Ιουνίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μεικτή διαδικασία (στο Πνευματικό Κέντρο Διστόμου και μέσω τηλεδιάσκεψης) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθ.6 του Ν.5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση αναμόρφωσης (2η) προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2024 – Εισηγητής : Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 2ο: Έγκριση αναμόρφωσης (3η) προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2024 – Εισηγητής : Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 3ο: Έγκριση αναμόρφωσης (4η) προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2024 για την πραγματοποίηση μαθητείας μαθητευόμενων από ΕΠΑΛ στον Δήμο Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας – Εισηγητής : Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 4ο: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5056/23 – Εισηγητής : Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών -

Θέμα 5ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ με τον διακριτικό τίτλο (Δ.Α.Α. Α.Ε.). – Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 6ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία ¨ Νταντάμης – Χασαποδήμου & Συνεργάτες ¨ κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 (Α΄114) – Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Δ.Ε. Διστόμου – Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την ονοματοδοσία ανώνυμης οδού στην Δ.Ε. Διστόμου - Εισηγητής : Δήμαρχος

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βασιλική Ζώη Φανουράκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: