Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28.11.2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Νοεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:30 , στο Πνευματικό Κέντρο Διστόμου σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει,

β) της υπ΄αριθμ.375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ ( Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου)

γ) την παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.5043/2023

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διστόμου Αράχοβας

Αντίκυρας – Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ατόμου για τα Κέντρα Κοινότητας «ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» με αρ. πρωτ. 3316/3-10-2023. – Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Έγκριση αναμόρφωσης (35η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2023 - Εισηγητής : Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 4ο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΔΕ Αράχοβας - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Καλύβια Λιβαδίου Αράχοβας - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Δ.Ε. Αράχοβας - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Δ.Ε. Στειρίου - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Δ.Ε. Διστόμου - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Δ.Ε. Αντίκυρας - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Δ.Ε. Διστόμου - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Αχλαδόκαμπος Δ.Ε. Αράχοβας - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Δ.Ε. Διστόμου - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 13ο : Παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο : «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Διστόμου και αγωγών προσαγωγής ακαθάρτων οικισμών Διστόμου – Στειρίου» - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 14ο : Παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο : «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΤΟΡΟΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΛΩΝΙΑ ΑΡΑΧΟΒΑΣ »- Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 15ο : 'Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΛΩΝΙΑ ΑΡΑΧΟΒΑΣ». - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 16ο : Έγκριση μνημονίου για την δημιουργία του ασύρματου δικτύου με τίτλο «WiFi4gr – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης για την εκταμίευση της χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το πρόγραμμα « Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό Οδικό Δίκτυο » Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 18ο : Εξέταση εξώδικου και λήψη κανονιστικής απόφασης λειτουργίας δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Ζεμενού - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της 55/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου – Εισηγητής : Πρόεδρος Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος Αγγελόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: