Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας στις 22.06.2018


Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 22η Ιουνίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ ποσού 24.600,00€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 3ο: Τριμηνιαία έκθεση προϋπολογισμού Α' τρίμηνο 2018 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ ποσού 48.830,00€ για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (πρώην ΣΑΤΑ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ ποσού 1.456,25€ από πρόστιμα ΚΟΚ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλησης 1/2017 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 8ο: Κατανομή χρηματοδότησης ποσού 37.400,00€ από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2018 {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 9ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το υπ’αριθμ. 3764/15-06-2018 έγγραφο της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 10ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 8/ 2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ}
Θέμα 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 7/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ}
Θέμα 12ο: Εξέταση αιτήσεως για παραχώρηση σχολικής αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αράχοβας {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 13ο: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του πρ/τος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2015-2020)" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 14ο: Ενημέρωση επί γνωμοδότησης του νομικού του Δήμου για παραχώρηση χρήσης του ακινήτου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Διστόμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 15ο: Έγκριση χαρακτηριστικών παιδικών σταθμών του Δήμου σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ]
Θέμα 16ο: Αλλαγή στη μοριοδότηση των αιτήσεων των παιδικών σταθμών και σύσταση επιτροπής αξιολόγησης. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 17ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τις εκδηλώσεις Διστόμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 18ο: Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους του Δήμου ΔΑΑ στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας με την επωνυμία «Αιολικό Πάρκο Πριόνια Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία» μέχρι τη λήξη της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΕ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 19ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για ΑΠΕ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΕ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 20ο: Λήψη απόφασης για τα οδοιπορικά των Δημοτικών Συμβούλων {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 21ο: Aποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ , πρόσκληση ΙΙ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ», έγκριση αναγκαιότητας έργου, έγκριση της υπ’αριθμ. 17/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου {Εισηγητής: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 22ο: Συγκρότηση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση περιοχής Μαύρα Λιθάρια» {Εισηγητής: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 23ο: Έγκριση μελέτης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι και τρόπος διενέργειας διαγωνισμού {Εισηγητής: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 24ο: Ορισμός υπευθύνων για τις παραλίες σύμφωνα με την Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βοιωτίας {Εισηγητής: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 25ο: Έγκριση παράτασης των εργασιών και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για την κατασκευή του έργου: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» {Εισηγητής: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 26ο: Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 201/-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)» {Εισηγητής: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 27ο: Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΡΑΧΩΒΑΣ» {Εισηγητής: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 28ο: Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» {Εισηγητής: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 29ο: Έγκριση μελέτης, της αναγκαιότητας εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΕ ΑΡΑΧΩΒΑΣ» {Εισηγητής: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 30ο: Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ» {Εισηγητής: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 31ο: Έγκριση μακροχρόνιας μίσθωσης οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. Μπούρα για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δημοτικού Γηπέδου Δ.Ε. Διστόμου {Εισηγητής: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 32ο: Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης, έγκριση διενέργειας και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ 4Χ4 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6Μ3» {Εισηγητής: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ]
Θέμα 33ο: Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης, έγκριση διενέργειας και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΑ» {Εισηγητής: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 34ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο Αντίκυρας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ», εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης {Εισηγητής: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 35ο: Έγκριση μελέτης, της αναγκαιότητας εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ» {Εισηγητής: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Eυστάθιος Γιαννέλος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: