Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Ανακοινώθηκαν οι τρείς Αντιδήμαρχοι για τον Δήμο Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του
Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, με θητεία από την επομένη της δημοσίευσης της
παρούσας απόφασης και έως 31 Αυγούστου 2019 εντός της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ του Δήμου
και την απορρέουσα σχετική νομοθεσία, όπως παρακάτω:
A. κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΓΙΩΡΓΟ, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1. Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, Ύδρευσης & Αποχέτευσης :
 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ηλεκτροφωτισμού, Ηλεκτρομηχανικών έργων και·
Εξοικονόμησης Ενέργειας
Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Κίνησης και συντήρησης Οχημάτων.
2. Τμήμα Μελέτης - Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Πολεοδομίας:
 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων (ανελκυστήρες,·
επαγγελματικές άδειες
 Σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Βαλαούρα Νικόλαο: Τις αρμοδιότητες του·
Γραφείου Μελέτης – Εκτέλεσης- Επίβλεψης Έργων (έργα συγκοινωνιακά, κτιριακά,
κοινοχρήστων χώρων, επείγοντα περιστατικά)
3. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ζωικής Παραγωγής όσον αφορά τις δράσεις για τα·
αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ)
4. Επιπλέον:
 Την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των τηλεοπτικών αναμεταδοτών·
 Σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Βαλαούρα Νικόλαο: Τις αρμοδιότητες στον τομέα·
Βιομηχανίας και Ενέργειας
β. Την άσκηση των παρακάτω κατά τόπο αρμοδιοτήτων στη Δημοτική Κοινότητα
Διστόμου
(σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 59 του Ν. 3852/2010):
α)Την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική κοινότητα
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική κοινότητα
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική κοινότητα
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής κοινότητας
2
ε)Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Δημάρχου
B. κ. ΒΑΛΑΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1. Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, Ύδρευσης & Αποχέτευσης :
 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Βιολογικός Καθαρισμός,·
καταμέτρηση υδρομετρητών κ.λ.π.)
2. Τμήμα Μελέτης - Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών και Πολεοδομίας:
 Σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Αγγελόπουλο Γεώργιο: Τις αρμοδιότητες του·
Γραφείου Μελέτης – Εκτέλεσης- Επίβλεψης Έργων(έργα συγκοινωνιακά, κτιριακά,
κοινοχρήστων χώρων, επείγοντα περιστατικά)
3. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αλιείας·
4. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 Τις αρμοδιότητες του γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων,·
εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας
Και συγκεκριμένα:
 Τις αρμοδιότητες Σχεδιασμού / Συντονισμού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών·
 Τις αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου·
 Τις αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των φύλων·
 Τις αρμοδιότητες εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας (Κέντρο·
Κοινότητας, Βοήθεια στο Σπίτι κ.λ.π.)
 Τις αρμοδιότητες Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας·
5. Επιπλέον:
 Σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Αγγελόπουλο Γεώργιο: Τις αρμοδιότητες στον·
τομέα Βιομηχανίας και Ενέργειας
β. Την άσκηση των παρακάτω κατά τόπο αρμοδιοτήτων στη Δημοτική Κοινότητα
Αντίκυρας (σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 59 του Ν. 3852/2010):
3
α)Την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
ε)Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Δημάρχου
Γ. κ. ΛΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ , χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. ΤμήμαΔημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου, Ανθρώπινου
Δυναμικού, και Διοικητικής Μέριμνας
 Τις αρμοδιότητες Γραφείου δημοτικής κατάστασης και Ιθαγένειας, Ληξιαρχείου·
 Τις αρμοδιότητες Γραφείου ανθρώπινου δυναμικού-μητρώων· & διαδικασιών προσωπικού
 Τις αρμοδιότητες Γραφείου διοικητικής μέριμνας, Πρωτοκόλλου και υποστήριξης·
Πολιτικών Οργάνων
 Τις αρμοδιότητες Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου·
 Τις αρμοδιότητες υποστήριξης Πολιτικών οργάνων του Δήμου (Δημ. Συμβουλίου, Οικ.·
Επιτροπής, Εκτελεστικής Επιτροπής)
2. ΚΕΠ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 Την εποπτεία και ευθύνη των ΚΕΠ και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου·
3. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας
 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)·
Και συγκεκριμένα:
4
 Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ·
 Αρμοδιότητες διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ·
 Αρμοδιότητες διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ·
 Γενικές Αρμοδιότητες ΤΠΕ, ήτοι: Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε.·
( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου,
 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Διαύγειας - Διαφάνειας·
4. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων·
Και συγκεκριμένα:
 Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων (υπαίθριο εμπόριο,·
εμποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές κ.λ.π.)
 Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών·
δραστηριοτήτων
 Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλησης·
5. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 Τις Αρμοδιότητες του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού·
Και συγκεκριμένα:
 Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης (πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης,·
Σχολικές Επιτροπές κ.λ.π.)
 Αρμοδιότητες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (Κοινωφελής Επιχείρηση κ.λ.π.)·
β. Την άσκηση των παρακάτω κατά τόπο αρμοδιοτήτων στην Τοπική Κοινότητα
Στειρίου (σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 59 του Ν. 3852/2010):
α)Την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη τοπική εκοινότητα
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην
τοπική κοινότητα
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην
τοπική κοινότητα
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της τοπικής κοινότητας
5
ε)Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στην τοπική κοινότητα σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Δημάρχου
Η θητεία των Αντιδημάρχων δε μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών. Οι ανωτέρω
κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του
δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι
δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος Λαγός Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο
κ. Αγγελόπουλο Γεώργιο.
Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο
Δήμαρχος ή άλλος Αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον κ. Δήμαρχο ως εξής: Τις
αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λαγού Δημήτριου ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος
Αγγελόπουλος, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αγγελόπουλου Γεώργιου ο
Αντιδήμαρχος κ. Βαλαούρας Νικόλαος και αντίστροφα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Ιωάννης Γεωργακός

Δεν υπάρχουν σχόλια: