Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Σύσταση Διοικούσας Επιτροπής Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού στο Δίστομο

Πηγή: Daa.gov

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 
ΔΙΣΤΟΜΟ     11/03/2016


Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28 32005 ΔΙΣΤΟΜΟ
Τηλ.: 22673-50101 FAX: 22670-22063
E-MAIL:  info@daa.gov.gr 
                   

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Διοικούσας Επιτροπής Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη: ....

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συστήνουμε Ομάδα Εργασίας - Διοίκησης Έργου, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη :

 1. Βασιλική Καστρίτη, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου.
 2. Αθανάσιος Πανουργιάς, πρώην Δήμαρχος Διστόμου και μέλος Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού και Πολιτισμού Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.
 3. Λουκάς Δημάκας, Δημοσιογράφος.
 4. Αμαλία Παπαϊωάννου, Εκπαιδευτικός.
 5. Μίλτος Σφουντούρης, Νομικός.
 6. Βασιλική Καρανάσου, Εκπαιδευτικός.
 7. Αγγελική Κώτσου, Δημοτική Υπάλληλος.
 8. Φρόσω Δούρη, Εκπαιδευτικός.
 9. Δήμητρα Σταυροπούλου, Εκπαιδευτικός.
 10. Χρήστος Παπανικολάου, Εθελοντής λειτουργίας Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού.

Επί τιμή :
 1. Αργύρης Σφουντούρης, Συνταξιούχος Καθηγητής Φυσικής - Αστρονομίας.
 2. Ιωάννης Γαμβρίλης, Πρόεδρος ATTICA BANK.
 3. Γιώργος Σφουντούρης, πρώην Δήμαρχος Διστόμου.
 4. Λουκάς Παπαχρήστου, πρώην Δήμαρχος Διστόμου.
 5. Ιωάννης Πατσαντάρας, πρώην Δήμαρχος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν να παρίστανται και να εκφέρουν γνώμη οι Δημοτικοί και οι Τοπικοί Σύμβουλοι του Διστόμου.
Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι 
η οργάνωση και διοίκηση του Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού ∆ιστόµου. 
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και θα αποφασίζει για θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και προβολής του Μουσείου και των δραστηριοτήτων του.
Η διοικούσα Επιτροπή του Μουσείου θα ενηµερώνει εγγράφως τον ∆ήµαρχο και το ∆.Σ. της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουρισµού και Πολιτισµού του ∆ήµου ∆ιστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, για τις ενέργειες και αποφάσεις της και θα εισηγείται στην Κοινωφελή Ελληνική ∆ηµοτική Επιχείρηση τη διάθεση των απαραίτητων οικονοµικών πόρων για την οργάνωση, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Μουσείου. 
Την ∆ιοικούσα Επιτροπή του Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού ∆ιστόµου θα συνδράµουν στο έργο της το προσωπικό της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουρισµού και Πολιτισµού ∆ιστόµου-Αράχωβας-Αντίκυρας, καθώς και οι τοπικές Υπηρεσίες του ∆ήµου. 
Οι λεπτοµέρειες για τις αρµοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού ∆ιστόµου θα καθοριστούν από τον Κανονισµό Λειτουργίας του Μουσείου, ο οποίος θα συνταχθεί από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση. 
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού ∆ιστόµου θα προσφέρει τις υπηρεσίες της αµισθί. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: