Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Ανακοίνωση και πληροφορίες για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης στο Κ.Ε.Κ ΔιστόμουΚ.Ε.Κ Διστόμου

 

ΚΕΚ « ευρωπαϊκο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ κεντρο επαγγελματικησ καταρτισησ ΕΠΕ»


Το  Κέντρο  Επαγγελματικής  Κατάρτισης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  Κ.Ε.Κ.- Ε.Π.Ε. πρόκειται   να υλοποιήσει  επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης στο Δίστομο Ν. Βοιωτίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τίτλο

“ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ”

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από το Κ.Ε.Κ., πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής :Αίτησης Συμμετοχής: για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:


Α. Για την κατηγορία :Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών:
              I.      Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
        II.     Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 και έπειτα
       III.    Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι πληρούν τα κριτήρια (i) και (ii) παραπάνω και οι οποίοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.
Β. Για την κατηγορία :Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών:

i.                     Να έχουν γεννηθεί από το 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995
ii.                    Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
Τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά για υποβολή της αίτησης είναι τα ακόλουθα :

1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  ( διπλής όψης ).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.
3. Κάρτα εγγραφής στις καταστάσεις ανέργων του ΟΑΕΔ
4. Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (οικ.έτος 2012)
5. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού
6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες καθημερινά στο
 ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Δίστομο Ν. Βοιωτίας στα τηλέφωνα
2261023992,  22670-21306,  6989925466, whatsup: 6975635617, κ. Βαλλά Νικόλαο 
 και ώρες: 10.00 – 14.00 & 18.00 – 20.00

Δεν υπάρχουν σχόλια: